Mumbai

Hund vorm Hotel Taj Mahal, Colaba, Mumbai, IndienGateway of India und Hotel Taj, Colaba, Mumbai, IndienElephanta Island, Mumbai, IndienSäulen in der Haupthöhle, Elephanta Island, Mumbai, IndienShiva-Lingam Schrein, Elephanta Island, Mumbai, IndienMutter mit Kind, Elephanta Island, Mumbai, IndienShiva als Bhairava, Elephanta Island, Mumbai, IndienShiva als Mahadeva, Elephanta Island, Mumbai, IndienShiva als Ardhanarishvara, Elephanta Island, Mumbai, IndienEingang zum Shiva-Lingam Schrein, Elephanta Island, Mumbai, IndienEingang zu einer der Nebenhallen, Elephanta Island, Mumbai, Indien

Mutter mit Kind, Elephanta Island, Mumbai, Indien